Tecken på inflammation i juvret


Mastit betyder juverinflammation och inflammation är kroppens försvarsreaktion på en skada av något slag. Att juvret är inflammerat kan upptäckas genom undersökning av juvret och mjölken.

Vid klinisk (synlig) mastit hittas förändringar i mjölken (t ex flockor eller färgförändringar) ofta, men inte alltid, tillsammans med förändringar i juvret (t ex svullnad och värme). Vid subklinisk (ej synlig) mastit känns däremot juvret normalt och mjölken har ett normalt utseende. Denna typ av mastit kan endast upptäckas genom att mäta antalet celler eller koncentrationen av andra så kallade inflammationsprodukter som ökar i mjölken vid mastit.


Bild. Svullet juver och flockor i mjölken. Foto: Bengt Ekberg och Karin Persson Waller, SVA.

 

Den vanligaste metoden att upptäcka subklinisk mastit är att mäta antalet celler (främst vita blodkroppar) i mjölken. Detta kan göras direkt vid kon genom undersökning av mjölken med California Mastitis Test (CMT) eller på laboratorium med avancerad apparatur (Fossomatic; används vid analys av mjölkprov tagna vid kokontrollens månatliga provmjölkningar och mejeriernas kontroll av levererad mjölk). CMT-undersökning ger ett grovt mått på celltalet i mjölken medan undersökning på laboratorium ger ett mycket säkrare resultat. I CMT-vätskan finns också en pH-indikator. I samband med mastit kan pH i mjölken öka men även detta mått är trubbigt och osäkert.

I vissa mjölkningsanläggningar, främst för automatisk mjölkning, finns inbyggda system för att mäta celltalet på samlingsmjölk från en ko. Separata celltalsmätare finns också framtagna för mätning av celltal på gård eller på mindre laboratorium. I besättningar som är med i Kokontrollen tas ett representativt mjölkprov från alla mjölkande kor ungefär en gång i månaden. Proverna skickas till ett centralt mjölkbedömningslaboratorium för bland annat mätning av celltalet med ett automatiserat instrument. Apparatur som kan bedöma fördelningen av olika slags vita blodkroppar (differentierat celltal) i mjölken som en indikator på mastit har också utvecklats men är ännu inte så vanliga i fält. 

I vissa mjölkningsanläggningar används mätning av andra inflammationsindikatorer för att upptäcka mastit. Exempel på sådana är elektrisk konduktivitet och laktatdehydrogenas (LDH). Andra inflammationsprodukter som studerats i olika forskningsprojekt som möjliga hjälpmedel för att diagnosticera mastit är till exempel bovint serum albumin (BSA), akutfasproteiner (t ex haptoglobin, serum amyloid A) och enzymet NAGase. Mjölkens celltal anses dock fortfarande vara den bästa indikatorn på att juvret drabbats av infektiös mastit.

Fördjupning
Läs mer under fliken "Detta händer i juvret vid mastit" på denna webbplats.
Läs mer om celltal i "Systemanalys celltal".
Läs mer om CMT mm under fliken "Undersökning av en ko" på denna webbplats.
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass". 


Senast uppdaterat 2024-02-02