Behandlingsstatistik


Bland mjölkkor är klinisk (synlig) mastit den vanligaste diagnosen bland de fall som behandlas med antibiotika. Orsaken till cirka 63 procent av de antibiotikabehandlingar för systemiskt bruk (oftast genom injektioner i halsmuskulaturen) som görs hos mjölkkor i Sverige är juversjukdomar (Bild 1). 

 
Bild 1. Fördelning av registrerade förskrivningar av antibakteriella medel för systemiskt bruk per sjukdomskomplex för kor i kokontrollanslutna besättningar år 2022. Källa: Ann Nyman, Växa 2023.

Behandlingsincidensen, det vill säga andelen kor som behandlas på ett år, för klinisk mastit med antibiotika under laktationen är i Sverige under 10 procent; i globala sammanhang en mycket låg siffra. Det finns en viss underrapportering, men även om siffran i verkligheten är högre är det ändå förhållandevis få kor som behandlas med antibiotika mot klinisk mastit. Det finns inga helt säkra siffror för sintidsbehandling, men baserat på försäljningsstatistik ser det ut som att omkring en tredjedel av korna behandlas med antibiotika vid sinläggning.

Cirka 95 procent av den antibiotika som används vid behandling av klinisk mastit är smalspektrigt bensylpenicillin, vilket också är önskvärt ur resistenssynpunkt (Bild 2). Användningen av kritiskt viktiga antibiotika enligt Världshälsoorganisationens definition är mycket låg. Nyare generationers cefalosporiner används inte alls för att behandla mastit och användningen av kinoloner minskar över tid och är nu 1,3 procent.
 


Bild 2. Behandlingsincidens (antal förskrivningar per 100 ko-år) för olika antibakteriella läkemedel för systemiskt bruk 2022 till kor vid behandling av mastit, för besättningar anslutna till kokontrollen. Källa: Ann Nyman, Växa 2023.

Det finns en stor variation mellan besättningar i andelen veterinärbehandlade kor med mastit. De 10 procent besättningar som hade lägst sjuklighet 2022/2023 hade inga (0 procent) fall av mastit, medan de 10 procent besättningar som hade högst andel rapporterade att minst 17 procent av korna behandlats för klinisk mastit. 

Sintidsbehandling med antibiotika
Kor med subklinisk (ej synlig) mastit behandlas i vissa fall med antibiotika i juvret i samband med sinläggning. Andelen mjölkkor som behandlas på detta sätt uppskattas till cirka 30 procent per år. 

I en enkätundersökning till mjölkproducenter gjord 2019 angav 16 procent av de 338 gårdar som svarade på frågorna om sintidsbehandling med antibiotika att de aldrig använder sådan behandling. De flesta (81 %) av gårdarna angav dock att de behandlar vissa kor (oftast enstaka eller maximalt en fjärdedel av korna) medan 3 procent svarade att de behandlar alla kor i besättningen.   

Fördjupning
Läs mer under fliken "Så vanligt är mastit" på denna webbplats.
Läs mer i "Djurhälsostatistik 2022-2023" från Växa.
Läs mer om Sintidsbehandling (inklusive om enkätundersökningen) på denna webbplats.
Läs mer om "Antibiotikastatistik 2001-2022" från Växa.


Senast uppdaterat 2024-03-18