Homeopati


Enligt Wikipedia definieras homeopati enligt följande: ”Homeopati, från grekiskans homoios "lika" och pathos "lidande", är ett alternativt medicinalsystem, som skapades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Grundantagandet för homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, något som brukar kallas lika botar lika "similia similibus curentur” (liknande bör med liknande botas). Metastudier visar att effekten av homeopati är jämförbar med placebo. Homeopati är en pseudovetenskap.”

Homeopati används i vissa besättningar för att behandla mastit. Det finns dock inga vetenskapliga stöd för att homeopati har någon effekt vid behandling av mastit hos ko.

Fördjupning
Doehring C, Sundrum A. 2016. Efficacy of homeopathy in livestock according to peer-reviewed publications from 1981 to 2014. Veterinary Record 179 (24): 628.


Senast uppdaterat 2024-02-04