Maskinmjölkningsorsakade spenskador


Symtom och förekomst 

Varierande symtom kan uppkomma ofta på flera djur i besättningen. Till exempel kan man ibland se blödningar i huden på spenspetsen (Bild), svullnad och ödem i spenspetsen eller runt spenbasen eller varierande grad av hyperkeratos (”utkrängda spenkanaler”). Skador (ofta mikroskopiska) kan också uppkomma inne i spenkanalen och spencisternen. Skador i spenkanalen kan leda till kronisk förträngning av kanalen vilket leder till att juverdelen blir trögmjölkad. I samband med alla skador på spenarna ökar risken för juverinfektion och mastit.


Bild. Exempel på maskinmjölkningsorsakad skada på spenspetsen. Foto: Teat Club International.

Orsaker 

Felaktiga mjölkningsrutiner (t ex övermjölkning) eller fel på mjölkningsanläggningen (t ex för högt eller lågt vakuum vid spenspetsen, felaktig pulsering).

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Oftast kan man inte göra något åt det enskilda djuret men det är viktigt att man så snabbt som möjligt tar bort orsaken till problemet genom att identifiera felaktigheter i mjölkningsrutiner och anläggning. Skador av denna typ förebyggs genom att följa noggranna mjölkningsrutiner och regelbundet kontrollera anläggningens funktion.

Fördjupning
Läs mer om mjölkning på följande sidor:  
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/SOP/
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/film-mjolka-ratt/


Senast uppdaterat 2024-02-12