Gränsvärden för mjölkens celltal


Mjölken i en frisk juverdel innehåller alltid celler. Dessa celler består främst av vita blodkroppar som vandrat in i mjölken från blodet men även av vävnadsceller från juvret. I friska juverdelar varierar mjölkens celltal till exempel med laktationsstadium (t ex högst i råmjölk), mjölkmängd (högre vid låg produktion) och tid i förhållande till mjölkning (högst direkt efter mjölkning). Den faktor som mest påverkar mjölkens celltal är dock om juverdelen har en juverinfektion eller inte. 

Mjölkens celltal används för bedömning av juverhälsan hos en juverdel, en ko eller en besättning. Celltalet används också av mejerierna som en indikator på mjölkens kvalitet som livsmedelsråvara.

Gränsvärden juverhälsa - ko- och juverdelsnivå

Celltalet i mjölken från en frisk (ingen mastit) mjölkande ko (samlingsprov) eller juverdel ligger vanligen under 100 000 celler/ml. I både nationella och internationella sammanhang används dock ofta 150 000 eller 200 000 celler/ml som en gräns mellan friskt och sjukt. 

Vid bedömning av en kos juverhälsoklass (JHKL) anses kor som har JHKL 0-2 med hög sannolikhet vara friska medan kor med JHKL 6-9 med stor sannolikhet har infektiös mastit. För kor som ligger i JHKL 3-5 bedöms diagnosen vara osäker.

Gränsvärden juverhälsa - besättningsnivå

På besättningsnivå används mjölkens tankcelltal som en indikator på besättningens juverhälsa. Det finns främst två sådana celltalsmått. Det ena lämnas från mejeriet och återspeglar celltalet i den levererade mjölken. Det andra måttet, beräknat tankcelltal, är en omräkning av Kokontrollens kouppgifter vid provmjölkning. Besättningar med god juverhälsa har under 150 000 celler/ml i tankmjölken.    

Gränsvärden mjölkkvalitet - besättningsnivå

Mejerierna har gränsvärden för mjölkens kvalitet som livsmedelsråvara. Den lagstiftade celltalsgränsen för tankmjölk inom EU är 400 000 celler/ml (EG nr 853/2004). Besättningar med tankcelltal över denna gräns får inte leverera mjölk till mejerier. På svenska mejerier anges bästa klass ofta som mindre än 200 000 celler/ml. 

Fördjupning
Läs mer om celltal i dokumentet "Systemanalys celltal".
Läs mer om celltalsstatistik under fliken "Så vanligt är mastit" på denna webbplats.
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass".
Läs mer om branschriktlinjer för mjölk, mjölkprodukter och mjölkproduktion här: 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/branschriktlinjer2


Senast uppdaterat 2024-02-02