Statistik - mjölkproduktion


I juni 2022 fanns 296 500 mjölkkor i 2 795 besättningar och den genomsnittliga besättningsstorleken var 106 mjölkkor. Antalet företag har minskat stadigt under många år medan antalet mjölkkor per besättning har ökat. Flest mjölkkor finns i Västra Götalands län följt av Kalmar och Skåne län. Mjölkföretagen är dock störst i Hallands län följt av Skåne och Kalmar län. De mjölkraser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). En mindre andel av mjölkraskorna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB) inom vilken raserna rödkulla och fjällras ingår. Det finns också ett fåtal kor av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser. I juni 2021 hade cirka 18 procent av mjölkbesättningarna (cirka 19 procent av korna) ekologisk produktion.

Kokontrollen är en nationell databas som drivs av Växa Sverige. I denna databas lagras bland annat kodata från provmjölkningar och sjukdomsbehandlingar. Totalt var cirka 76 procent av korna och 70 procent av besättningarna anslutna till Kokontrollen under kontrollåret 2020/2021. Medelantalet kor i kokontrollanslutna besättningar 2021/2022 var 99 kor och fördelningen av SH och SRB var cirka 58 procent respektive 32 procent. Mjölkproduktionen per ko och år var 10 917 kg energikorrigerad (ECM) mjölk för kontrollerade kor. SH-kor producerade mer mjölk per ko och år (11 367 kg ECM) jämfört med SRB (10 445 kg ECM). Den genomsnittliga inkalvningsåldern för kor i Kokontrollen under 2020/2021 var 27,2 månader för SH och 27,6 månader för SRB 2020 medan intervallet mellan kalvningar i genomsnitt var 13,2 månader.

Fördjupning
Statistik om mjölkkor i Sverige finns bland annat hos 
Jordbruksverket: 
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2022-10-14-lantbrukets-djur-i-juni-2022
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

och Växa Sverige:
Husdjursstatistik 2022
Djurhälsostatistik 2020-2021

Mer information om svensk mjölk hittar du här: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/


Senast uppdaterat 2023-01-03