Juversår


Symtom och förekomst

Juversår är hudskador hos mjölkkor som främst förekommer vid främre anfästningen av juvret eller mellan de främre juverdelarna. I en svensk undersökning från 2014-2015 hade 28 procent av korna någon form av juversår. Förekomsten varierade kraftigt mellan besättningar. Juversår kan variera i utseende och omfattning från lindriga fukteksem till kraftiga sår med varbildning (Bild). De är vanligare bland SRB-kor än holstein-kor, vanligare bland äldre än hos yngre kor och vanligare bland högproducerande kor. Juvrets form har betydelse och en stark främre anfästning är skyddande mot juversår.


Bild. Exempel på kraftigt juversår i övergången mellan juver och bukvägg. Foto: Karin Persson Waller, SVA.

Orsaker

Grundorsaken är troligen multifaktoriell men det är inte troligt att juversår orsakas av någon specifik infektion. 

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Juversår är ofta långvariga och svårbehandlade. Det finns ingen behandling med bevisad effekt. Rekommendationen är att tvätta rent ordentligt och ta bort krustor och var. Eventuellt kan det vara aktuellt att applicera sprej eller salva med antibakteriell komponent i kombination med mjukgörande medel men det finns ingen produkt med bevisad effekt som kan användas till svenska mjölkkor. Om kon är allmänpåverkad bör allmänbehandling med antibiotika övervägas. Läs mer i Lisa Ekmans avhandling från 2020 (se nedan).

Torra och rena liggbås är troligen viktigt för att förebygga juversår liksom allmän god omvårdnad som främjar kornas allmänna hälsa inklusive en korrekt foderstat.  

Fördjupning
Läs mer på följande sida: http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/juversar-notkreatur
Läs mer i Lisa Ekmans doktorsavhandling "Udder cleft dermatitis in dairy cows" från 2020: https://pub.epsilon.slu.se/16894/


Senast uppdaterat 2024-02-12